:: เครือข่ายภาคกลาง 1 ::

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
ชลบุรี

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

วิทยาลัยพยาลบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี

.