:: เครือข่ายภาคกลาง 2 ::

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
จักรีรัช

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
สระบุรี

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี

วิทยาลัยพยาลบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี