ตารางแสดงจำนวนโควตาที่ได้รับการจัดสรร สถานที่รับสมัคร และสถานศึกษา จำแนกตามจังหวัด

click บนจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน เพื่อ download เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการสมัคร

หมายเหตุ จังหวัดใดยังไม่สามารถ download ได้ เป็นเพราะ ๑) วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สมัครยังไม่ได้ส่งข้อมูลบางรายการ หรือ ๒) ไม่ได้รับจัดสรรโควตา