:: เครือข่ายภาคใต้ ::

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
ตรัง

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
ยะลา

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
สงขลา

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
สุราษฎร์ธานี

.