. .
 
ขณะนี้มี 10 ผู้ใช้ออนไลน์

ทดลองคำนวณคะแนน วิธีการรับแบบ Admissions

ผลทดสอบ คะแนน
เต็ม
คะแนนที่ได้ ร้อยละ คะแนนที่
คำนวณได้
GPAX 4 20 0.00
O-NET วิชา 01
(ภาษาไทย)
100 6 0.00
O-NET วิชา 02
(สังคมศึกษา)
100 6 0.00
O-NET วิชา 03
(ภาษาอังกฤษ)
100 6 0.00
O-NET วิชา 04
(คณิตศาสตร์)
100 6 0.00
O-NET วิชา 05
(วิทยาศาสตร์)
100 6 0.00
GAT 300 20 0.00
PAT2 300 30 0.00
รวม (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 0.00จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2018-09-24 17:06:03- | Page rendered in 0.1115 seconds 1.11MB | 23,2561,2018-04-17
54.158.199.217