. .
 
ขณะนี้มี 2 ผู้ใช้ออนไลน์

ทดลองคำนวณคะแนน วิธีการรับตรง

ผลทดสอบ คะแนน
เต็ม
คะแนนที่ได้ ร้อยละ คะแนนที่
คำนวณได้
GPAX 4 30 0.00
รวม (คะแนนเต็ม 10,000 คะแนน) 0.00จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2019-03-20 04:40:16- | Page rendered in 0.1229 seconds 1.17MB | 26,2562,2019-01-31
52.91.221.160