. .
ขณะนี้มี 15 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบกลาง (Admissions)

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
มีนาคม 2559
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
11-29 เมษายน 2559
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
3. การสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
  การสมัคร
  เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ
  การชำระเงินค่าสมัคร
  อันดับแรก 200 บาท
  อันดับต่อไป อันดับละ 50 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
11-29 เมษายน 2559
สมัครที่เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
8 พฤษภาคม 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2
  การตรวจสอบความถูกต้อง
  การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
6-8 พฤษภาคม 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ 08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7058 0441,  08 8501 6036
08 8501 6354,  08 8501 6387
08 9862 7449,  09 2296 7352
09 2296 8377,  09 2296 7758
09 8972 5953
  โทรสาร 0 2590 1831,  0 2590 1830
6. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
9 พฤษภาคม 2559 ถึง
31 สิงหาคม 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
16 พฤษภาคม 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
8. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
. ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
. สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
17-19 พฤษภาคม 2559
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
9. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
. การรายงานตัว
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
23 พฤษภาคม 2559
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
26 พฤษภาคม 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
11. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  ๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
26-31 พฤษภาคม 2559
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
12. การเรียกเพิ่มเติมตามจำนวนโควตาที่กำหนด สำหรับกรณี
. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์
. ไม่รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์
. เอกสารหลักฐานไม่ผ่าน
. ผลการตรวจร่างกายไม่ผ่าน
. สัมภาษณ์ไม่ผ่าน
. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
. ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 พฤษภาคม 2559
เป็นต้นไป
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
13. การประกาศรายชื่อนักศึกษา
4 มิถุนายน 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
14. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
25 กรกฎาคม 2559
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
15. การเรียกเพิ่มเติมตามจำนวนโควตาที่กำหนด สำหรับกรณี
. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์
. ไม่รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์
. เอกสารหลักฐานไม่ผ่าน
. ผลการตรวจร่างกายไม่ผ่าน
. สัมภาษณ์ไม่ผ่าน
. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
. ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน
. นักศึกษาใหม่
. ไม่รายงานตัวเข้าปฐมนิเทศ
26 กรกฎาคม -
29 สิงหาคม 2559
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
16. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15 สิงหาคม 2559
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2016-10-28 19:06:36- | Page rendered in 0.0420 seconds 4MB | 19,2559,2016-04-29
54.205.164.202