ขณะนี้มี 8 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบกลาง

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง  ของสถาบันพระบรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557
พฤษภาคม 2557
เป็นต้นไป
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
  กลุ่มบุคคลทั่วไป
  กลุ่มพัฒนาบุคลากร
18 มิถุนายน 2557
ถึงวันปิดรับสมัคร
(24 มิถุนายน 2557)
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
3. การรับสมัคร
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามประเภทโควตา
. การชำระเงินค่าสมัคร
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. อันดับแรก 100 บาท
. อันดับต่อไป อันดับละ 50 บาท
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. 250 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
18-24 มิถุนายน 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
. ธนาคารกรุงไทย
. ธนาคารไทยพาณิชย์
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
29 มิถุนายน 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การตรวจสอบคะแนน O-NET GAT และ PAT2
. การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
27-29 มิถุนายน 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ 08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7041 0119,  08 7057 9801
08 7058 0441,  08 7082 6702
08 8501 6036,  08 8501 6354
08 8501 6387,  08 9862 7449
  โทรสาร 0 2590 1831,  0 2590 1830
0 2580 8989
6. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ตั้งแต่
30 มิถุนายน 2557 ถึง
วันปิดระบบรับสมัครฯ
(29 สิงหาคม 2557)
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
2 กรกฎาคม 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
8. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
. ตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อนวันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
. สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
2-7 กรกฎาคม 2557
โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
9. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. เข้าสัมภาษณ์
8 กรกฎาคม 2557
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
10 กรกฎาคม 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
11. การชำระเงินสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
10-14 กรกฎาคม 2557
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
16 กรกฎาคม 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
13. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
. ตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อนวันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
. สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
16-21 กรกฎาคม 2557
โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
14. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. เข้าสัมภาษณ์
22 กรกฎาคม 2557
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
15. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
25 กรกฎาคม 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
16. การชำระเงินสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
25-28 กรกฎาคม 2557
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
17. การประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
30 กรกฎาคม 2557
เป็นต้นไป
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
18. การรายงานตัวเข้าศึกษา และปฐมนิเทศ
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
. ทำหนังสือมอบตัว
. ปฐมนิเทศ
4 สิงหาคม 2557
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
19. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเติม
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
. - จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแบบ ฟอร์มรหัส entrn003
. - ตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อนวันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
. - ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. - ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. - เข้าสัมภาษณ์
. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
. การชำระเงินสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
31 กรกฎาคม 2557
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
20. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
18 สิงหาคม 2557
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2014-10-26 01:12:44- | Page rendered in 0.0138 seconds 1.45MB | 14,2557,2014-06-24
54.161.228.29