. .
ขณะนี้มี 6 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบกลาง

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558
เมษายน 2558
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1 พฤษภาคม 2558
ถึงวันปิดรับสมัคร
(22 พฤษภาคม 2558)
เว็บไซต์ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
3. การรับสมัคร
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามประเภทโควตา
. การชำระเงินค่าสมัคร
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. อันดับแรก 100 บาท
. อันดับต่อไป อันดับละ 50 บาท
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. 250 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
8-22 พฤษภาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
31 พฤษภาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. การตรวจสอบ O-NET GAT และ PAT2
. การยืนยันความถูกต้อง หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
28-31 พฤษภาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ 08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7058 0441,  08 8501 6036
08 8501 6354,  08 8501 6387
08 9862 7449,  09 2296 7352
09 2296 8377,  09 2296 7758
09 8972 5953
  โทรสาร 0 2590 1831,  0 2590 1830
0 2580 8989
6. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1 มิถุนายน 2558 ถึง
16 สิงหาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
6 มิถุนายน 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
8. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
. ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
. สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
8-11 มิถุนายน 2558
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
9. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
12 มิถุนายน 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
17 มิถุนายน 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
11. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
  ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
17-23 มิถุนายน 2558
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
12. การประกาศรายชื่อนักศึกษา รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
25 มิถุนายน 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
28 มิถุนายน 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
14. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
  ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
  สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
29 มิถุนายน 2558 ถึง
1 กรกฎาคม 2558
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
15. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 2
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
2 กรกฎาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
7 กรกฎาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
17. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
  ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
7-12 กรกฎาคม 2558
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
18. การประกาศรายชื่อนักศึกษา รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
14 กรกฎาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
19. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
17 กรกฎาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
20. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3
  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
  ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
  สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
20-22 กรกฎาคม 2558
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
21. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 3
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
23 กรกฎาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
22. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
26 กรกฎาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
23. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
  ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
26-29 กรกฎาคม 2558
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
24. การประกาศรายชื่อนักศึกษา รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
31 กรกฎาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
25. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
3 สิงหาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
26. การเรียกเพิ่มเติม
. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
. ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุก รายการ ก่อนวันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. เข้าสัมภาษณ์
. การชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
. การรายงานตัวเข้าศึกษา และปฐมนิเทศ
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
6-13 สิงหาคม 2558
ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
. .
26. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 4
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
4 สิงหาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
27. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 4
  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
  ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
  สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
5-6 สิงหาคม 2558
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
28. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 4
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
7 สิงหาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
29. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
10 สิงหาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
30. การชำระเงิน และรายงานตัวเข้าศึกษา รอบที่ 4
  ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
  รายงานตัวเข้าศึกษา
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
10 สิงหาคม 2558
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
รายงานตัว ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
31. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
17 สิงหาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2015-10-05 06:40:39- | Page rendered in 0.0424 seconds 4.2MB | 16,2558,2015-05-22
54.160.157.21