. .
 
ขณะนี้มี 28 ผู้ใช้ออนไลน์
รายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

        ผู้สมัครต้องใช้จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร เป็นตัวกำหนดสถานที่สัมภาษณ์ เช่น ในกรณีที่ผู้สมัครมีทะเบียนบ้านที่กรุงเทพฯ
แต่สมัครโดยใช้ภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องไปสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่สัมภาษณ์ของผู้สมัครที่ใช้ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ดังตารางต่อไปนี้


ลำดับที่ สถานที่สัมภาษณ์ จังหวัด จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา
ในการสมัคร
ไม่พบข้อมูล


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2018-12-13 15:29:43- | Page rendered in 0.1005 seconds 1.09MB | 25,2562,
54.84.236.168