ขณะนี้มี 38 ผู้ใช้ออนไลน์
รายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร ประจำปีการศึกษา 2557

        ผู้สมัครต้องใช้จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร เป็นตัวกำหนดสถานที่สัมภาษณ์ เช่น ในกรณีที่ผู้สมัครมีทะเบียนบ้านที่กรุงเทพฯ
แต่สมัครโดยใช้ภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องไปสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่สัมภาษณ์ของผู้สมัครที่ใช้ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ดังตารางต่อไปนี้


ลำดับที่ สถานที่สัมภาษณ์ จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร
1วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์ เลย
2วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทรา สระแก้ว
3วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังพังงา ภูเก็ต
4วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกตาก พิจิตร
5วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลานราธิวาส สตูล
6วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรีปทุมธานี อ่างทอง
7วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีนครพนม ยโสธร ศรีสะเกษ
8วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
9วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นขอนแก่น สกลนคร
10วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชกาญจนบุรี นครปฐม
11วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
12วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีชลบุรี ระยอง
13วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทชัยนาท อุทัยธานี
14วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังกระบี่ ตรัง
15วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาชัยภูมิ นครราชสีมา
16วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางน่าน แพร่ ลำปาง
17วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชชุมพร นครศรีธรรมราช
18วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระพระนครศรีอยุธยา
19วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทลพบุรี
20วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาเชียงราย พะเยา
21วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชพิษณุโลก เพชรบูรณ์
22วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลาปัตตานี ยะลา
23วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
24วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาพัทลุง สงขลา
25วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
26วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีสระบุรี สิงห์บุรี
27วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์กำแพงเพชร นครสวรรค์
28วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
29วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีระนอง สุราษฎร์ธานี
30วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์บุรีรัมย์ สุรินทร์
31วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีบึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
32วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์สุโขทัย อุตรดิตถ์
33วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน
34วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
35วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีจันทบุรี ตราด
36วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมหาสารคาม ร้อยเอ็ด
37วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกนครนายก ปราจีนบุรี


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2014-04-24 18:32:07- | Page rendered in 0.0242 seconds 1.55MB | 13,2557,2014-03-31
54.196.196.72