. .
ขณะนี้มี 31 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
547291:945.8
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประเภทโควตาอาจารย์ ของ วทก.
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
112311:1,231.0
รวม65960
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2015-07-02 15:02:44- | Page rendered in 0.5532 seconds 1.47MB | 16,2558,2015-05-22
54.158.46.108