. .
ขณะนี้มี 9 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์(ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
6315851:25.2
ประเภทโควตาอาจารย์ ของ วพบ.ยะลา
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
21951:97.5
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประเภทโควตาอาจารย์ ของ วทก.
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
1851:85.0
รวม661865
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2016-02-13 05:18:42- | Page rendered in 0.7134 seconds 4.33MB | 18,2559,2016-01-29
54.167.40.25