. .
ขณะนี้มี 16 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ประเภทโควตาอาจารย์ ของ วทก.
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
32361:78.7
รวม3236
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2015-11-29 22:50:23- | Page rendered in 0.6991 seconds 4.32MB | 17,2559,2015-11-20
107.21.134.206