. .
 
ขณะนี้มี 4 ผู้ใช้ออนไลน์
คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด
ประเภท
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

คะแนนที่ใช้ในการคำนวณ คะแนน GAT และ PAT2 อัตราส่วนร้อยละของ GAT:PAT2 = 0:0
คะแนนรวม = (GATx0+PAT2x0)/3 จากคะแนนเต็ม 10,000.00 คะแนน

    หลักสูตร โควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / โควตา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
9,985.009,562.50
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2019-03-20 04:36:00- | Page rendered in 0.1275 seconds 1.35MB | 26,2562,2019-01-31
52.91.221.160