นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
ให้รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์
ที่
 http://smartreg.buu.ac.th/index.php/login

รอบการรับตรงจากพื้นที่ และรอบการรับตรง
วันที่  10 - 11  พฤษภาคม  2561

รอบการรับแบบ Admissions
วันที่  10 - 11  พฤษภาคม  2561

รอบการรับตรงอิสระ
วันที่  31  กรกฎาคม  2561

สอบถามข้อมูลรายละเอียดการเข้าศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยบูรพาโดยตรง
กองทะเบียน โทร 038-102722