ประกาศรับสมัครฯ การรับตรงอิสระ 
 ๏  รายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร เรียงชื่อตามหมวดอักษร  ก  ข-จ  ฉ-ฒ  ณ-ท  ธ  น  บ-ป  ผ-พ  ฟ-ย  ร-ล  ว  ศ-ษ  ส  ห-ฮ 
 ๏  หลักสูตร ประเภทโควตา โควตาจังหวัด และจำนวนที่วิทยาลัยเปิดรับสมัคร

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 

 • หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์