ประกาศรับสมัครฯ การรับตรงอิสระ 
      ปฏิทินการรับสมัครฯ (ปรับใหม่) สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ม.บูรพา ร่วมกับ วสส.ชลบุรี และ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ม.บูรพา ร่วมกับ ว.แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๏  รายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร เรียงชื่อตามหมวดอักษร  ก  ข-จ  ฉ-ฒ  ณ-ท  ธ  น  บ-ป  ผ-พ  ฟ-ย  ร-ล  ว  ศ-ษ  ส  ห-ฮ 
 ๏  หลักสูตร ประเภทโควตา โควตาจังหวัด และจำนวนที่วิทยาลัยเปิดรับสมัคร

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  

 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

 หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน  

 • หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม  

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน  

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์  

 รายการเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร  
 แบบรายงานผลการตรวจร่างกายฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 การรายงานตัว การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.บูรพา