. .
ขณะนี้มี 1 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับตรงจากพื้นที่

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่

เตรียมความพร้อมการรับสมัครฯ จัดทำปฏิทิน และประกาศรับสมัคร

เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง ธันวาคม 2563

สถาบันพระบรมราชชนก

จัดโควตาลงสถานศึกษา

เดือนมกราคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

นำโควตาเข้าสู่ระบบ

เดือนมกราคม 2564

สถาบันพระบรมราชชนก

1. การประชาสัมพันธ์

เดือนธันวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564

  • เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก https://admission.pi.in.th
  • www.facebook.com/pi.admission
  • วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

2. รับสมัครและชำระค่าสมัคร

วันจันทร์ที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและสำรอง)

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

4. ผู้ผ่านการคัดเลือก การตรวจร่างกาย (เฉพาะตัวจริง)

วันพุธที่ 10 ถึงวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

5. ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

วันพุธที่ 10 ถึงวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งเอกสาร ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา (ส่งผลทางไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ หรือบริษัทเอกชน)

6. วิทยาลัยตรวจหลักฐานตาม คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ผ่านการคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

7. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

8. การรับชำระค่าทะเบียนเรียน (กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าบำรุงการศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ชำระผ่านบัญชีของสถาบันฯ (ระบุ COMCODE) 

  • ธนาคารกรุงไทย COMCODE 9382
  • ธนาคารไทยพานิชย์ COMCODE 3532

9. ประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

10. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

11. ผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม) การตรวจร่างกาย

วันจันทร์ที่ 15 ถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

12. ผ่านการคัดเลือก ส่งผลตรวจร่างกาย (รอบเพิ่มเติม)

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

ผ่านการคัดเลือก ส่งเอกสาร ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา (ส่งผลทางไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ หรือบริษัทเอกชน)

13. วิทยาลัยตรวจหลักฐานตาม คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ผ่านการคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

14. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

15. รับชำระค่าลงทะเบียนเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบเพิ่มเติม)
(กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าบำรุงการศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

วันศุกร์ที่ 26 ถึงวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ชำระผ่านบัญชีของสถาบันฯ (ระบุ COMCODE) 

  • ธนาคารกรุงไทย COMCODE 9382
  • ธนาคารไทยพานิชย์ COMCODE 3532

16. ประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

          

           

1. ระยะเวลาการสละสิทธิ์ การรับตรงจากพื้นที่

ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

ผู้สมัครแจ้ง ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

3. การเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาขณะนี้มี 1 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .