. .
 
ขณะนี้มี 11 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับแบบ Admissions

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
มีนาคม 2561
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
  http://www.facebook.com/pi.admission
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
5-17 เมษายน 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
3. ทำใบสมัคร เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ
5-17 เมษายน 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
4. การชำระเงินค่าสมัคร
. ค่าสมัคร อันดับแรก 250 บาท
    อันดับต่อไป อันดับละ 100 บาท
5-17 เมษายน 2561
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
24 เมษายน 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
6. การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
. การตรวจสอบ O-NET GAT และ PAT2
. การยืนยันความถูกต้อง หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
21-24 เมษายน 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ 08 4384 6782,  08 7058 0441
08 8501 6036,  08 8501 6354
08 8501 6387,  08 9862 7449
09 2296 7352,  09 2296 8377
09 8556 6127,  09 8972 5953
  โทรสาร 0 2590 1830
7. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
25 เมษายน 2561 ถึง
ปิดระบบรับสมัครฯ
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
30 เมษายน 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
9. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
1-3 พฤษภาคม 2561
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
10. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
1-3 พฤษภาคม 2561
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
11. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
4 พฤษภาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
12. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
8 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
13. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
9-11 พฤษภาคม 2561
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
14. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1
14 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
15. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
18 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
21-22 พฤษภาคม 2561
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
17. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
19-22 พฤษภาคม 2561
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
18. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 2
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
23 พฤษภาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
19. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
25 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
20. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
28-29 พฤษภาคม 2561
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
21. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2
30 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
22. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3
4 มิถุนายน 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
23. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
. เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่สมทบและฝากเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
4 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
24. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
5-6 มิถุนายน 2561
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
25. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
5-6 มิถุนายน 2561
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
26. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 3
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
7 มิถุนายน 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
27. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
11 มิถุนายน 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
28. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
12-13 มิถุนายน 2561
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
29. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3
14 มิถุนายน 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
30. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 4
18 มิถุนายน 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
31. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 4 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
19-20 มิถุนายน 2561
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
32. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 4 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
19-20 มิถุนายน 2561
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
33. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 4
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
21 มิถุนายน 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
34. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4
25 มิถุนายน 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
35. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
26-27 มิถุนายน 2561
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
36. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4
28 มิถุนายน 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
37. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 5
2 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
38. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 5 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
3-4 กรกฎาคม 2561
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
39. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 5 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
3-4 กรกฎาคม 2561
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
40. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 5
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
5 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
41. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5
9 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
42. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
10-11 กรกฎาคม 2561
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
43. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5
12 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
44. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
16 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
45. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
16 กรกฎาคม 2561
ถึง 3 สิงหาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
46. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
6 สิงหาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับตรง

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
ธันวาคม 2560
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
  http://www.facebook.com/pi.admission
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
25 ธันวาคม 2560 ถึง
26 มกราคม 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
3. การทำใบสมัคร
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามหลักสูตร ประเภทโควตา
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามประเภทโควตา
25 ธันวาคม 2560 ถึง
26 มกราคม 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
4. การชำระเงินค่าสมัคร
. ค่าสมัคร 250 บาท
25 ธันวาคม 2560 ถึง
26 มกราคม 2561
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
26 มกราคม 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
6. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
27 มกราคม 2561 ถึง
ปิดระบบรับสมัครฯ
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
7. ประมวลผลคะแนนตามองค์ประกอบ
. (เรียงลำดับคะแนนส่งให้วิทยาลัย)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. ประมวลคะแนน GPAX GPAคณิต GPAวิทย์ และ GPAอังกฤษ
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ประมวลคะแนน GPAX และผลการปฏิบัติงาน
29-31 มกราคม 2561
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 2 เท่า
. หลักสูตรอื่น 6 เท่า
. ของจำนวนโควตา หรือตามที่วิทยาลัยร้องขอ
1 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
9. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
1-2 กุมภาพันธ์ 2561
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
10. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. เข้าสัมภาษณ์
3 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาลัยสามารถเพิ่ม
การสัมภาษณ์
4 กุมภาพันธ์ 2561
ได้ตามความเหมาะสม
หากมีผู้มีสิทธิ
เข้าสัมภาษณ์จำนวนมาก
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
11. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติและคะแนนสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
5 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
12. ประมวลผลเพื่อคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. ประมวลคะแนน GPAX GPAคณิต GPAวิทย์ GPAอังกฤษ และคะแนนสัมภาษณ์
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ประมวลคะแนน GPAX ผลการปฏิบัติงาน และคะแนนสัมภาษณ์
. จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
6-11 กุมภาพันธ์ 2561
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
12 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
เว็บไซตวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
14. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
12-15 กุมภาพันธ์ 2561
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
15. ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2561
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
17. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
18. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
19 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
19. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ชำระเงินบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
20-22 กุมภาพ้นธ์ 2561
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
20. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
23 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
21. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 26 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
22. เรียกเพิ่มเติม
. เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การคัดเลือกหรือเข้าศึกษา
. ยังไม่ครบตามจำนวนโควตา
.

วิทยาลัยติดตามตัวสำรอง จากรายชื่อที่สถาบันพระบรมราชชนกส่งให้ตามลำดับคะแนน โดยติดตามให้ครบตามจำนวนโควตาที่กำหนด
27 กุมภาพันธ์ ถึง
23 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
23. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
28 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
เว็บไซตวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
24. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1-2 มีนาคม 2561
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
25. ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 2 มีนาคม 2561
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
26. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย
รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 2 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
27. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย
รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 2 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
28. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
5 มีนาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
29. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา.รอบที่ 2 ชำระเงินบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
6-8 มีนาคม 2561
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
30. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
9 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
31. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 12 มีนาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
32. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
13 มีนาคม 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
เว็บไซตวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
33. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
14-16 มีนาคม 2561
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
34. ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 16 มีนาคม 2561
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
35. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย
รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 16 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
36. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย
รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 16 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
37. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
19 มีนาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
38. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา.รอบที่ 3 ชำระเงินบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
20-22 มีนาคม 2561
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
39. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
23 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
40. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง เพื่อขอใช้สิทธิในการสมัคร รอบการรับแบบ admissions ตามแบบฟอร์มรหัส  entrn008 
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
ภายใน 23 มีนาคม 2560
วิทยาลัยทุกแห่ง
41. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 26 มีนาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
42. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
. เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่สมทบและฝากเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
4 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
43. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
16 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
44. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
16 กรกฎาคม 2561
ถึง 3 สิงหาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
45. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
6 สิงหาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2018-09-24 17:07:30- | Page rendered in 0.0981 seconds 2MB | 23,2561,2018-04-17
54.158.199.217