. .
ขณะนี้มี 68 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับตรงจากพื้นที่

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
 1. การประชาสัมพันธ์

เดือนมกราคม 2563

๏    เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
     •    https://admission.pi.in.th
     •    https://www.facebook.com/pi.admission
๏    สถาบันพระบรมราชชนก
๏    วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
๏    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 1. รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร

วันจันทร์ที่ 20 ถึง
วันศุกร์ที่ 24
มกราคม 2563

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 
มกราคม 2563

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

 1. สอบสัมภาษณ์

ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

๏    ผู้สมัครเข้าศึกษา
๏    วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
หมายเหตุ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับวิทยาลัยที่มีจำนวนผู้สัมภาษณ์จำนวนมาก

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  (หลักสูตรพยบ.ตัวสำรอง จำนวน 2 เท่า
  ของจำนวนการรับ และหลักสูตรอื่น ๆ
  สำรองทุกคน)

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจร่างกาย

วันพฤหัสบดีที่ 13 ถึง
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์
2563

๏    ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
๏    โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลตรวจร่างกาย

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

๏    ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
๏    ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์

 1. ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

 1. การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน
  (กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือรายงานตัวเข้าศึกษา ณ สถานศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

วันจันทร์ที่ 24 ถึงวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

๏    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
๏    สถาบันพระบรมราชชนก

 1. ประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

 1. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบเพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

 1. การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน
  (รอบเพิ่มเติม) 
  (กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือรายงานตัวเข้าศึกษา ณ สถานศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

วันศุกร์ที่ 13 ถึงวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

๏    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
๏    สถาบันพระบรมราชชนก

 1. ประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่
  (รอบเพิ่มเติม) 

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

  
 1. ระยะเวลาการสละสิทธิ์รอบการรับตรงจากพื้นที่

ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 

๏    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(นักศึกษาใหม่)
๏    วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์

 1. การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 

๏    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(นักศึกษาใหม่)
๏    วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

 1. การเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1
  ปีการศึกษา 2563 

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 

๏    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(นักศึกษาใหม่)
๏    วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาขณะนี้มี 68 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .
  | Server-Client Date time : 2020-01-29 13:00:57- |
  | 3.227.240.143 rendered in 0.0989s 1.24MB |
  | 2563, 2020-01-24