. .
ขณะนี้มี 9 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับตรงอิสระ

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
 1. การประชาสัมพันธ์

เดือนมิถุนายน 2563

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบัน
 • สถาบันพระบรมราชชนก
 • วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 • จัดสรรโควตาคงเหลือจากการรับตรงจากพื้นที่ และการรับแบบ Admissions
 • นำโควตาเข้าสู่ระบบ

วันศุกร์ที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 
มิถุนายน 2563

 • สถาบันพระบรมราชชนก
 1. รับสมัครและชำระค่าสมัคร

วันจันทร์ที่ 8 ถึง วันพุธที่ 10 
มิถุนายน 2563
 

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th
 1. ประมวลผลการคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 12 ถึง วันจันทร์ที่ 15 
มิถุนายน 2563

 • สถาบันพระบรมราชชนก
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและตัวสำรอง)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th
 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจร่างกาย 
  (เฉพาะตัวจริง)
   

วันพฤหัสบดีที่ 18 ถึง วันศุกร์ที่ 19 
มิถุนายน 2563

 • โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบ ทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะตัวจริง)

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

 • ผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ  (ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา) หรือ ผ่านทางโทรสาร (FAX) โดยผู้สมัครต้องติดต่อประสานกับวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาก่อนจัดส่งเอกสาร
 1. วิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานตามคุณสมบัติต่าง ๆ และผลการตรวจร่างกายของผู้ผ่านการคัดเลือก

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

 • วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th
 1. การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน (กรณีไม่ชำระค่าลงทะเบียน จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน
ถึงวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
 

 • ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
 • สถาบันพระบรมราชชนก
   
 1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

 • สถาบันพระบรมราชชนก
 1. รายงานตัวเข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

 • วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
 1. เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 13 ถึง วันศุกร์ที่ 17 
กรกฎาคม 2563

 • วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
 • การเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

 • วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

เรียกเพิ่มเติม  (กรณีมีโควตาคงเหลือ)
เปิดเทอมแล้ว

-

-

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม)

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th
 1. ผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม)ตรวจร่างกาย 

วันอังคารที่ 21 ถึง วันพุธที่ 22 
กรกฎาคม 2563

 • โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
 1. ผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม) ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และผลการตรวจร่างกาย 

วันพุธที่ 22 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

 • ผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งสำเนาเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ (ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา)  
  โดยผู้สมัครต้องติดต่อประสานกับวิทยาลัยก่อนจัดส่งเอกสาร
 1. วิทยาลัยตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และผลการตรวจร่างกายของผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม)

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

 • วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เพิ่มเติม)

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th
 1. การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน (กรณีไม่ชำระค่าลงทะเบียน จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

 • สถาบันพระบรมราชชนก
 1. ประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th
 1. รายงานตัวและเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ 
  (หลังเปิดภาคการศึกษา ๒ สัปดาห์)
   

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

 • วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับแบบ Admissions

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
 1. การประชาสัมพันธ์

                                                                      เดือนมีนาคม 2563

๏    เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบัน
     •    https://admission.pi.in.th
     •    https://www.facebook.com/pi.admission
๏    สถาบันพระบรมราชชนก
๏    วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

 1. รับสมัครและชำระค่าสมัคร

วันพุธที่ 1 ถึง 
วันอังคารที่ 7 
เมษายน 2563

 

ว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th

 1. ผู้สมัครตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ
  ของตนเอง/แก้ไขคะแนน (GAT, PAT2 และ  O-NET) 
   

วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึง 
วันอาทิตย์ที่ 19 
เมษายน 2563
 

เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและตัวสำรอง)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  (เฉพาะตัวจริง)

วันจันทร์ที่ 27 ถึง วันพุธที่ 29 เมษายน 2563

 •  ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ ( ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา)

 1. วิทยาลัยตรวจหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ผ่านการคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

 • วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

 1. ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th

8.ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (กรณีไม่ชำระจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าศึกษา)

วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2563

 • บัญชีรับสมัครสถาบันพระบรมราชชนก

 9. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตรวจร่างกาย

10.ส่งผลการตรวจร่างกาย หรือส่งผลการตรวจเดิม (ถ้ามี) (ผลมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร)

11. บันทึกผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

 • วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 • ส่งผลภายในวันพฤหัสบดีมที่ 25 มิถุนายน 2563

 • วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

 •  (ตรวจร่างกาย ณ รพ.ของรัฐ ตามที่ สบช.กำหนด (แบบ ทป 004)
 • ส่งผล ณ วิทยาลัยที่ประกาศเป็นสถานที่ศึกษา (ส่งทางไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ)
 • วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา 

 

12. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
13. รายงานตัวเข้าศึกษา
14. เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

 • วันจันทร์ที่ 13 -วันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2563

 

 • วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

(เรียกเพิ่มเติมรอบ 2) 

1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เรียกจากตัวสำรอง) 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th

2. ผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบ ๒) ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ

วันพุธที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

 •  ส่งเอกสารทางไปรณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ ( ณ วิทยาลัยสถานศึกษา)

3. วิทยาลัยตรวจหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบ ๒)

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

 • วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

4..ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  (รอบ ๒)

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th

5. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (รอบ 2)
(กรณีผู้ไม่ชำระจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

 • บัญชีรับสมัครสถาบันพระบรมราชชนก

6. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (รอบ ๒) ตรวจร่างกาย 

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 • ตรวจร่างกาย ณ รพ.ของรัฐ ตามที่ สบช.กำหนด แบบ ทป 004       

7. ส่งผลตรวจร่างกาย หรือผลการตรวจเดิม (ถ้ามี (ผลมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) นับถึงวันยื่นเอกสาร)

8. บันทึกผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

 

 • ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

 • วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

 

 • ส่งเอกสาร ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา (ทางไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ)

 • วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

9. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม  2563

 • สถาบันพระบรมราชชนก
10. รายงานตัว
11. เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา
 • วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 13- วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 
 • วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

 • วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

แจ้งสละสิทธิการเข้าศึกษา

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

 • วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับตรงจากพื้นที่

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
 1. การประชาสัมพันธ์

เดือนมกราคม 2563

๏    เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
     •    https://admission.pi.in.th
     •    https://www.facebook.com/pi.admission
๏    สถาบันพระบรมราชชนก
๏    วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
๏    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 1. รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร

วันจันทร์ที่ 20 ถึง
วันศุกร์ที่ 24
มกราคม 2563

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 
มกราคม 2563

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

 1. สอบสัมภาษณ์

ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

๏    ผู้สมัครเข้าศึกษา
๏    วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
หมายเหตุ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับวิทยาลัยที่มีจำนวนผู้สัมภาษณ์จำนวนมาก

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  (หลักสูตรพยบ.ตัวสำรอง จำนวน 2 เท่า
  ของจำนวนการรับ และหลักสูตรอื่น ๆ
  สำรองทุกคน)

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจร่างกาย(ตัวจริงและตัวสำรอง)

วันพฤหัสบดีที่ 13 ถึง
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์
2563

๏    ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
๏    โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลตรวจร่างกาย (ตัวจริงและตัวสำรอง)

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

๏    ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
๏    ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์

 1. ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

 1. การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน
  (กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือรายงานตัวเข้าศึกษา ณ สถานศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

วันจันทร์ที่ 24 ถึงวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

๏    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
๏    สถาบันพระบรมราชชนก

 1. ประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

 1. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบเพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

 1. การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน
  (รอบเพิ่มเติม) 
  (กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือรายงานตัวเข้าศึกษา ณ สถานศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

วันศุกร์ที่ 13 ถึงวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

๏    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
๏    สถาบันพระบรมราชชนก

 1. ประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่
  (รอบเพิ่มเติม) 

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

  
 1. ระยะเวลาการสละสิทธิ์รอบการรับตรงจากพื้นที่

ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 

๏    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(นักศึกษาใหม่)
๏    วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์

 1. รายงานตัวเข้าศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 

๏    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(นักศึกษาใหม่)
๏    วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

 1. การเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1
  ปีการศึกษา 2563 

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 

๏    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(นักศึกษาใหม่)
๏    วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาขณะนี้มี 9 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .