. .
 
ขณะนี้มี 10 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับแบบ Admissions

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. สถาบันพระบรมราชชนก
. จัดการโควตาเพิ่มส่วนที่เหลือจากการรับตรง
. การประชาสัมพันธ์
30-31 มีนาคม 2562
สถาบันพระบรมราชชนก
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
  http://www.facebook.com/pi.admission
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
1-7 เมษายน 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
3. การทำใบสมัคร ระดับเขตสุขภาพ
เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ (กรณีอันดับใดมีโควตาจังหวัดและสถานศึกษามากกว่า.1.แห่ง.ผู้สมัครต้อง เรียงโควตาจังหวัดและสถานศึกษา ก่อน-หลังตามความต้องการให้ครบทุกโควตาจังหวัด)
1-7 เมษายน 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
4. การชำระเงินค่าสมัคร
. ค่าสมัคร อันดับแรก 250 บาท
    อันดับต่อไป อันดับละ 100 บาท
1-7 เมษายน 2562
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการเลือกอันดับ
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
19 เมษายน 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
6. การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
. การตรวจสอบ O-NET GAT และ PAT2
. การยืนยันความถูกต้อง หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
18-19 เมษายน 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ 08 4384 6782,  08 7058 0441
08 8501 6036,  08 8501 6354
08 8501 6387,  08 9862 7449
09 2296 7352,  09 2296 8377
09 8556 6127,  09 8972 5953
  โทรสาร 0 2590 1830
7. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
20 เมษายน 2562 ถึง
ปิดระบบรับสมัครฯ
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
8. ประมวลผลคะแนนตามองค์ประกอบ GPAX O-NET GAT และ PAT2
20-23 เมษายน 2562
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
. ตัวจริง และสำรอง 2 เท่าของจำนวนโควตา
. หลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่น
. ตัวจริง และสำรอง 5 เท่าของจำนวนโควตา
. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ระดับ 2 ปี
. ตัวจริง และสำรอง 7 เท่าของจำนวนโควตา
. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เฉพาะสถานะตัวจริงเท่านั้น
24 เมษายน 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
10. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
25-29 เมษายน 2562
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
11. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
25-29 เมษายน 2562
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
12. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
30 เมษายน 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
13. วิทยาลัยยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติและการสัมภาษณ์ รอบที่ 1
ภายใน
1 พฤษภาคม 2562
เวลา 18.00 น.
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
14. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
2 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
15. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
2-4 พฤษภาคม 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
16. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 1
ภายใน
4 พฤษภาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
17. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1
5 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
18. เรียกเพิ่มเติม (รอบที่ 2)
. เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การคัดเลือกหรือเข้าศึกษา
. ยังไม่ครบตามจำนวนโควตา
.

ระบบรับสมัครฯ ประมวลผลเลื่อนตัวสำรองขึ้นเป็นตัวจริงตามลำดับที่ตัวสำรอง ตามจำนวนโควตาที่ยังไม่ครบ
6-24 พฤษภาคม 2562
ระบบรับสมัครฯ สถาบันพระบรมราชชนก
19. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เฉพาะสถานะตัวจริงเท่านั้น
9 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
20. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
10-14 พฤษภาคม 2562
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
21. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
10-14 พฤษภาคม 2562
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
22. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 2
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
16 พฤษภาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
23. วิทยาลัยยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติและการสัมภาษณ์ รอบที่ 2
ภายใน
17 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
24. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
21 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
25. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
21-22 พฤษภาคม 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
26. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 2
ภายใน
23 พฤษภาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
27. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2
24 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
28. เรียกเพิ่มเติม (รอบที่ 3)
. เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การคัดเลือกหรือเข้าศึกษา
. ยังไม่ครบตามจำนวนโควตา
.

ระบบรับสมัครฯ ประมวลผลเลื่อนตัวสำรองขึ้นเป็นตัวจริงตามลำดับที่ตัวสำรอง ตามจำนวนโควตาที่ยังไม่ครบ
25 พฤษภาคม 2562
ถึง
14 มิถุนายน 2562
ระบบรับสมัครฯ สถาบันพระบรมราชชนก
29. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3
. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เฉพาะสถานะตัวจริงเท่านั้น
29 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
30. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
30 พฤษภาคม 2562
ถึง
3 มิถุนายน 2562
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
31. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
30 พฤษภาคม 2562
ถึง
3 มิถุนายน 2562
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
32. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 3
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
5 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
33. วิทยาลัยยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติและการสัมภาษณ์ รอบที่ 3
ภายใน
6 มิถุนายน 2562
เวลา 18.00 น.
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
34. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
10 มิถุนายน 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
35. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่สมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
10 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
36. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
11-13 มิถุนายน 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
37. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 3
ภายใน
13 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
38. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3
14 มิถุนายน 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
39. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
. เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่สมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
24 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
40. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
18 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
41. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
18 กรกฎาคม 2562
ถึง 4 สิงหาคม 2562
หรือตามกำหนด
ของสถานศึกษา
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
42. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
5 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับตรง

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
มกราคม 2562
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
  http://www.facebook.com/pi.admission
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
28-31 มกราคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
3. การทำใบสมัคร
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามหลักสูตร ประเภทโควตา
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามประเภทโควตา
28-31 มกราคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
4. การชำระเงินค่าสมัคร
. ค่าสมัคร 250 บาท
28-31 มกราคม 2562
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
31 มกราคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
6. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
2 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง
ปิดระบบรับสมัครฯ
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
7. ประมวลผลคะแนนตามองค์ประกอบ
. (เรียงลำดับคะแนนส่งให้วิทยาลัย)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. ประมวลคะแนน GPAX GPAคณิต GPAวิทย์ และ GPAอังกฤษ
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ประมวลคะแนน GPAX และผลการปฏิบัติงาน
1-3 กุมภาพันธ์ 2562
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 3 เท่า
. หลักสูตรอื่น 6 เท่า
. ของจำนวนโควตา หรือตามที่วิทยาลัยร้องขอ
4 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
9. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
4-5 กุมภาพันธ์ 2562
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
10. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. เข้าสัมภาษณ์
6 กุมภาพันธ์ 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
11. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติและคะแนนสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
7 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
12. ประมวลผลเพื่อคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. ประมวลคะแนน GPAX GPAคณิต GPAวิทย์ GPAอังกฤษ และคะแนนสัมภาษณ์
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ประมวลคะแนน GPAX ผลการปฏิบัติงาน และคะแนนสัมภาษณ์
. จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
8-10 กุมภาพันธ์ 2562
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 และสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
11 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
เว็บไซตวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
14. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
11-14 กุมภาพันธ์ 2562
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
15. ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
17. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
18. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
15 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
19. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 ชำระเงินบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
16-20 กุมภาพ้นธ์ 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
20. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 21 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
21. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
22 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
22. เรียกเพิ่มเติม รอบที่2
. เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การคัดเลือกหรือเข้าศึกษา
. ยังไม่ครบตามจำนวนโควตา
.

ระบบรับสมัครฯ ประมวลผลเลื่อนตัวสำรองขึ้นเป็นตัวจริงตามลำดับที่ตัวสำรอง
25-27 กุมภาพันธ์ 2562
ระบบรับสมัครฯ สถาบันพระบรมราชชนก
23. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 และสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
28 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
เว็บไซตวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
24. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1-5 มีนาคม 2562
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
25. ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 5 มีนาคม 2562
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
26. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 5 มีนาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
27. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 5 มีนาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
28. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
6 มีนาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
29. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 ชำระเงินบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
7-10 มีนาคม 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
30. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 11 มีนาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
31. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
12 มีนาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
32. เรียกเพิ่มเติม รอบที่3
. เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การคัดเลือกหรือเข้าศึกษา
. ยังไม่ครบตามจำนวนโควตา
.

ระบบรับสมัครฯ ประมวลผลเลื่อนตัวสำรองขึ้นเป็นตัวจริงตามลำดับที่ตัวสำรอง
13-15 มีนาคม 2562
ระบบรับสมัครฯ สถาบันพระบรมราชชนก
33. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 และสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
16 มีนาคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
เว็บไซตวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
34. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
18-20 มีนาคม 2562
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
35. ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 20 มีนาคม 2562
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
36. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 20 มีนาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
37. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 20 มีนาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
38. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
21 มีนาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
39. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 3 ชำระเงินบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
22-25 มีนาคม 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
40. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 26 มีนาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
41. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
29 มีนาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
42. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง เพื่อขอใช้สิทธิสมัครรอบการรับแบบ admissions ตามแบบฟอร์มรหัส  entrn008 
ภายใน 29 มีนาคม 2562
วิทยาลัยทุกแห่ง
43. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
. เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่สมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
44. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
18 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
45. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
18 กรกฎาคม 2562
ถึง 4 สิงหาคม 2562
หรือตามกำหนด
ของสถานศึกษา
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
46. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
5 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับตรงจากพื้นที่

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
พฤศจิกายน 2561
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  https://admission.pi.in.th
  https://www.facebook.com/pi.admission
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องลงนามรับรอง เพื่อใช้ประกอบการสมัคร
พฤศจิกายน 2561 ถึง
สิ้นสุดการรับสมัคร
download แบบต่างๆ ได้ที่ เมนู download เอกสารต่างๆ
3. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
27 ธันวาคม 2561
เวลา 9.00 น. ถึง
30 ธันวาคม 2561
เพิ่มเติมขยายระยะเวลารับสมัคร วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 61 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  https://admission.pi.in.th
4. การทำใบสมัคร
. เลือกได้ 1 อันดับ
. อันดับที่มีหลายสถานศึกษา ต้องเรียงลำดับตามความต้องการก่อน-หลังให้ครบ
.
27 ธันวาคม 2561
เวลา 9.00 น. ถึง
30 ธันวาคม 2561
พิ่มเติมขยายระยะเวลารับสมัคร วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  https://admission.pi.in.th
5. การชำระเงินค่าสมัคร
. ค่าสมัคร 250 บาท
28 ธันวาคม 2561 ถึง
30 ธันวาคม 2561
เพิ่มเติมวันชำระเงินค่าสมัคร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และสาขาตามห้างสรรพสินค้า (สำหรับวันหยุดราชการ)
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  เว็บไซต์ https://admission.pi.in.th
6. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
1 มกราคม 2562
แก้ไขเป็น 3 มกราคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  https://admission.pi.in.th
7. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
2 มกราคม 2562 แก้ไขเป็น 4 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป ถึง
ปิดระบบรับสมัครฯ
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  https://admission.pi.in.th
8. ผู้สมัครจัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร ตามแบบ entrn003
ธันวาคม 2561 ถึง
4 มกราคม 2562
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

3 มกราคม 2562
แก้ไขเป็น 4 มกราคม 2562

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
10. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. เข้าสัมภาษณ์
5 มกราคม 2562
แก้ไขเป็น 6 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
11. ประมวลผลเพื่อคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง
. ประมวลคะแนน GPAX GPAคณิต วิทย์ อังกฤษ
. และคะแนนการสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ และผลการประเมินตามเกณฑ์ สมศ.)
. จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

6 มกราคม 2562
แก้ไขเป็น 7 มกราคม 2562

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริงและสำรอง
7 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
13. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริงและตัวสำรองไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
8-10 มกราคม 2562
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
14. ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นผลการตรวจร่างกาย
ภายใน 10 มกราคม 2562
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
15. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย
ภายใน 10 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
. ระบุหลักสูตร ประเภทโควตา และสถานศึกษา
. แนบท้ายใบแจ้งชำระเงินตามสถานศึกษา
11 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
17. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ชำระเงินบำรุงการศึกษา
หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
12-15 มกราคม 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
18. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
16 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
19. เรียกเพิ่มเติม
. เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การคัดเลือกหรือเข้าศึกษา
. ยังไม่ครบตามจำนวนโควตา
.

สถานศึกษาแจ้งสถานที่สัมภาษณ์
.

เลื่อนตามลำดับตัวสำรองของแต่ละจังหวัด ตามหลักสูตร และประเภทโควตา
18-22 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
20. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
. ระบุหลักสูตร ประเภทโควตา และสถานศึกษา
. แนบท้ายใบแจ้งชำระเงินตามสถานศึกษา
18 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
21. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม)  ชำระเงินบำรุงการศึกษา
หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
19-21 มกราคม 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
22. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม)
22 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
23. สถานศึกษาบันทึกและยืนยันรายชื่อนักศึกษาใหม่ในระบบรับสมัครฯ
ภายใน 22 มกราคม 2562
เวลา 18.00 น.
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
24. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง เพื่อขอใช้สิทธิสมัครรอบการรับตรง ตามแบบฟอร์มรหัส  entrn008 
วิทยาลัยทุกแห่ง
25. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
. เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่สมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
26. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
18 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
27. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
18 กรกฎาคม 2562
ถึง 4 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
28. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
5 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2019-09-15 15:15:26- | Page rendered in 0.0912 seconds 2.33MB | 27,2562,2019-04-07
35.172.100.232