. .
 
ขณะนี้มี 20 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบกลาง (Admissions)

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
มีนาคม 2560
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
  http://www.facebook.com/pi.admission
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
10-27 เมษายน 2560
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
3. การทำใบสมัคร
. เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ
10-27 เมษายน 2560
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
4. การชำระเงินค่าสมัคร
. ค่าสมัคร อันดับแรก 200 บาท
    อันดับต่อไป อันดับละ 50 บาท
10-29 เมษายน 2560
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
8 พฤษภาคม 2560
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
6. การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
. การตรวจสอบ O-NET GAT และ PAT2
. การยืนยันความถูกต้อง หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
6-8 พฤษภาคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ 08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7058 0441,  08 8501 6036
08 8501 6354,  08 8501 6387
08 9862 7449,  09 2296 7352
09 2296 8377,  09 2296 7758
09 8972 5953
  โทรสาร 0 2590 1830
7. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
9 พฤษภาคม 2560 ถึง
ปิดระบบรับสมัครฯ
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
16 พฤษภาคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
9. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
17-19 พฤษภาคม 2560
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
10. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
17-21 พฤษภาคม 2560
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
11. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
22 พฤษภาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
12. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
25 พฤษภาคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
13. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
26-31 พฤษภาคม 2560
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
14. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1
2 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
15. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
5 มิถุนายน 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
16. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
6-8 มิถุนายน 2560
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
17. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
6-8 มิถุนายน 2560
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
18. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 2
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
9 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
19. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
14 มิถุนายน 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
20. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
15-18 มิถุนายน 2560
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
21. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย บางแห่ง
15 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
22. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2
19 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
สิ้นสุดการประกาศฯ หลักสูตรการแพทย์-
แผนไทยบัณฑิต ที่เรียน ณ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  วิทยาเขตสกลนคร
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
  จังหวัดพิษณุโลก
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
23. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3
21 มิถุนายน 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
24. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
22-26 มิถุนายน 2560
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
25. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
22-26 มิถุนายน 2560
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
26. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 3
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
27 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
27. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
30 มิถุนายน 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
28. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
4-5 กรฎาคม 2560
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
29. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3
6 กรกฎาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
30. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 4
7 กรกฎาคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
31. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 4 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
12 กรกฎาคม 2560
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
32. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 4 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
8-12 กรกฎาคม 2560
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
33. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 4
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
13 กรกฎาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
34. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4
15 กรกฎาคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
35. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
17 กรกฎาคม 2560
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
36. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4
17 กรกฎาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
37. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
17 กรกฎาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
38. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
17 กรกฎาคม 2560
ถึง 4 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
39. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 5
19 กรกฎาคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
40. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 5 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
20-21 กรกฎาคม 2560
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
41. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 5 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
20-23 กรกฎาคม 2560
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
42. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 5
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
24 กรกฎาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
43. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5
25 กรกฎาคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์
44. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
26-27 กรกฎาคม 2560
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
45. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5
28 กรกฎาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
46. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบคัดตรงจากพื้นที่

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
ธันวาคม 2559
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
  http://www.facebook.com/pi.admission
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
8-21 มกราคม 2560
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
3. การทำใบสมัคร
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. เลือกได้ 1 หลักสูตร ไม่เกิน 4 ประเภทโควตา
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามประเภทโควตา
8-21 มกราคม 2560
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
4. การชำระเงินค่าสมัคร
    ค่าสมัคร 200 บาท
8-23 มกราคม 2560
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
30 มกราคม 2560
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
6. การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. การตรวจสอบ GAT และ PAT2
. การยืนยันความถูกต้อง หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
28-30 มกราคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ 08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7058 0441,  08 8501 6036
08 8501 6354,  08 8501 6387
08 9862 7449,  09 2296 7352
09 2296 8377,  09 2296 7758
09 8972 5953
  โทรสาร 0 2590 1830
7. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
31 มกราคม 2560 ถึง
27 มีนาคม 2560
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
3 กุมภาพันธ์ 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
9. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบรหัส entrn003
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
3 กุมภาพันธ์ 2560
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
10. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. เข้าสัมภาษณ์
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. เข้าสัมภาษณ์
4 กุมภาพันธ์ 2560
วิทยาลัยสามารถเพิ่มวันสัมภาษณ์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ตามความเหมาะสม
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง และตัวสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
13 กุมภาพันธ์ 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
12. ผู้ผ่านการคัดเลือกเฉพาะตัวจริงไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบรหัส entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
14-16 กุมภาพันธ์ 2560
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
13. ผู้ผ่านการคัดเลือกเฉพาะตัวจริงยื่นผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
14. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
15. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
21-23 กุมภาพันธ์ 2560
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
16. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
27 กุมภาพันธ์ 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
17. การเรียกเพิ่มเติมตามจำนวนโควตาที่กำหนด กรณีมีผู้ไม่เข้าสัมภาษณ์ ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ หรือไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศีกษา
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
28 กุมภาพันธ์ 2560
24 มีนาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
18. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
28 กุมภาพันธ์ 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
19. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบรหัส entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1-3 มีนาคม 2560
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
20. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 3 มีนาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
21. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 6 มีนาคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
22. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
(หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
7-9 มีนาคม 2560
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
23. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
13 มีนาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
24. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
14 มีนาคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
25. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบรหัส entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
15-17 มีนาคม 2560
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
26. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 17 มีนาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
27. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 20 มีนาคม 2560
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
28. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 3 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
(หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
21-23 มีนาคม 2560
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
29. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง เพื่อขอใช้สิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกระบบสอบกลาง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn008
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
ภายใน 24 มีนาคม 2560
วิทยาลัยทุกแห่ง
30. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
27 มีนาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
31. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย บางแห่ง
15 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
32. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
17 กรกฎาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560
33. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
17 กรกฎาคม 2560
ถึง 4 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
34. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2017-09-25 22:14:51- | Page rendered in 0.1365 seconds 1.86MB | 21,2560,2017-04-27
54.156.58.187