. .
ขณะนี้มี 3 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับตรงอิสระ

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่

1. การประชาสัมพันธ์

เดือนมิถุนายน 2564

 • เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก https://admission.pi.in.th
 • www.facebook.com/pi.admission
 • วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

2. รับสมัครและชำระค่าสมัคร

วันจันทร์ที่ 19 ถึงวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

 • เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
 • https://admission.pi.in.th

3. ประมวลผลการคัดเลือก

วันพุธที่ 21 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

 • สถาบันพระบรมราชชนก

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและตัวสำรอง) 

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
 • http://admission.pi.in.th

5. ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) ตรวจร่างกาย
 

วันพฤหัสบดีที่ 29 ถึงวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

 • ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง
 • โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน (ไม่รวมคลินิก) ที่สามารถตรวจได้ ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่ สบช.กำหนดให้ (ทป. 004)

6. ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และผลการตรวจร่างกาย

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก

 • ส่งสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา(เท่านั้น)
 • โดยผู้สมัครต้องติดต่อประสาน ยืนยันกับวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาเมื่อจัดส่งเอกสารแล้ว

7. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
 • http://admission.pi.in.th

8. การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
(กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)
 

วันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • สถาบันพระบรมราชชนก

9. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ 

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

 • สถาบันพระบรมราชชนก

10. นักศึกษาใหม่รายงานตัว 

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

 • ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับแบบ Admissions

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่

1. การประชาสัมพันธ์

เดือนมีนาคม 2564

 • เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก https://admission.pi.in.th
 • www.facebook.com/pi.admission
 • วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

2. รับสมัครและชำระค่าสมัคร

วันพุธที่ 28 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

 • เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
 • https://admission.pi.in.th

3. ผู้สมัครตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของตนเอง/แก้ไขคะแนน
(GAT, PAT2 และ O-NET) 
 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ถึงวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
 • http://admission.pi.in.th

4. ประมวลผลการคัดเลือก

วันพุธที่ 26 ถึงวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

 • สถาบันพระบรมราชชนก

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและตัวสำรอง) 

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
 • http://admission.pi.in.th

6. ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) ตรวจร่างกาย
 

วันอังคารที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

 • ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง
 • โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบ ทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่ สบช.กำหนดให้
   

7. ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ส่งผลการตรวจร่างกาย และเอกสารหลักฐาน 

วันอังคารที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก

 • ส่งผลทางไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ หรือบริษัทเอกชน
 • สแกนเอกสารต่างๆ ส่ง E-mail

ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

8. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัวจริง) 

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
 • http://admission.pi.in.th

9. การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัวจริง) 
(กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)
 

วันอังคารที่ 15 ถึงพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

10. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ 

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

 • สถาบันพระบรมราชชนก

11. นักศึกษาใหม่รายงานตัว

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

 • ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

12. นักศึกษาเตรียมความพร้อมเข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 ถึงวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

 • ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

13. เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

 • ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

-

-

1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
 • http://admission.pi.in.th

2. ผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ตรวจร่างกาย 

วันพุธที่ 30 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

 • โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถตรวจได้ ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่ สบช.กำหนดให้

3. ผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ส่งผลการตรวจร่างกาย และเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

วันพุธที่ 30 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

 • ผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
 • ส่งเอกสาร ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา (ส่งผลทางไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ หรือบริษัทเอกชน)
 • สแกนเอกสารต่างๆ ส่ง E-mail

เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

-

-

4. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
 • http://admission.pi.in.th

5. ผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ยกเว้น ผลการตรวจร่างกาย

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น.

 • ผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 • สแกนเอกสารต่างๆ ส่ง E-mail (ไปรษณีย์อิเล็กกทรอนิกส์) ของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา เท่านั้น
 • ผลการตรวจร่างกาย ให้ส่งกับวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา (เมื่อรายงานตัวเข้าศึกษาแล้ว) หากกรณี คุณสมบัติด้านสุขภาพไม่ผ่าน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

6. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ 2)

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

 • เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
 • http://admission.pi.in.th

7. การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ 2 )
(กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระ ค่าลงทะเบียนเรียน ตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการ  เข้าศึกษา)

วันอังคารที่ 13 ถึงวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

8.ประกาศนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ 2)
 

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

 • สถาบันพระบรมราชชนก
 • http://admission.pi.in.th

9. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

 • ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

10. เปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

 • ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

-

-

การรับแจ้งสละสิทธิ์การรับแบบ Admissions

ภายในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งข้อมูล ณ วิทยาลัยทุกแห่ง 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การรับตรงจากพื้นที่

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่

เตรียมความพร้อมการรับสมัครฯ จัดทำปฏิทิน และประกาศรับสมัคร

เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง ธันวาคม 2563

สถาบันพระบรมราชชนก

จัดโควตาลงสถานศึกษา

เดือนมกราคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

นำโควตาเข้าสู่ระบบ

เดือนมกราคม 2564

สถาบันพระบรมราชชนก

1. การประชาสัมพันธ์

เดือนธันวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564

 • เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก https://admission.pi.in.th
 • www.facebook.com/pi.admission
 • วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

2. รับสมัครและชำระค่าสมัคร

วันจันทร์ที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและสำรอง)

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

4. ผู้ผ่านการคัดเลือก การตรวจร่างกาย (เฉพาะตัวจริง)

วันพุธที่ 10 ถึงวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

5. ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

วันพุธที่ 10 ถึงวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งเอกสาร ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา (ส่งผลทางไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ หรือบริษัทเอกชน)

6. วิทยาลัยตรวจหลักฐานตาม คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ผ่านการคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

7. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

8. การรับชำระค่าทะเบียนเรียน (กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าบำรุงการศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ชำระผ่านบัญชีของสถาบันฯ (ระบุ COMCODE) 

 • ธนาคารกรุงไทย COMCODE 9382
 • ธนาคารไทยพานิชย์ COMCODE 3532

9. ประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

10. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

11. ผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม) การตรวจร่างกาย

วันจันทร์ที่ 15 ถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

12. ผ่านการคัดเลือก ส่งผลตรวจร่างกาย (รอบเพิ่มเติม)

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

ผ่านการคัดเลือก ส่งเอกสาร ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา (ส่งผลทางไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ หรือบริษัทเอกชน)

13. วิทยาลัยตรวจหลักฐานตาม คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ผ่านการคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

14. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

15. รับชำระค่าลงทะเบียนเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบเพิ่มเติม)
(กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าบำรุงการศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

วันศุกร์ที่ 26 ถึงวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ชำระผ่านบัญชีของสถาบันฯ (ระบุ COMCODE) 

 • ธนาคารกรุงไทย COMCODE 9382
 • ธนาคารไทยพานิชย์ COMCODE 3532

16. ประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.in.th

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

          

           

1. ระยะเวลาการสละสิทธิ์ การรับตรงจากพื้นที่

ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

ผู้สมัครแจ้ง ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา

2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 ถึงวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

3. การเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by AllOSoft Co.,Ltd.