. .
ขณะนี้มี 18 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและการรับสมัคร
ประเภท ปีการศึกษา
ภูมิลำเนาที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร การรับสมัคร ไม่จำกัดภูมิลำเนา

หลักสูตร / การรับสมัคร / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
การรับสมัครรร.ปอเนาะ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา    10 โควตา
10221:2.2
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การรับสมัครการรับอิสระ เรียนที่ วสส.จ.พิษณุโลก
เรียนที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก    28 โควตา
282431:8.7
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การรับสมัครการรับอิสระ เรียนที่ วสส.จ.ยะลา
เรียนที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา    10 โควตา
102211:22.1
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การรับสมัครการรับอิสระ เรียนที่ ม.บูรพา คณะการแพทย์แผนไทยฯ
เรียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)    12 โควตา
126121:51.0
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การรับสมัครการรับอิสระ เรียนที่ วทก.
เรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก    45 โควตา
452251:5.0
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
การรับสมัครการรับอิสระ เรียนที่ ม.บูรพา คณะการแพทย์แผนไทยฯ
เรียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)    14 โควตา
144011:28.6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
การรับสมัครการรับอิสระ เรียนที่ วทก.
เรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก    6 โควตา
6471:7.8


ขณะนี้มี 18 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .