. .
ขณะนี้มี 4 ผู้ใช้ออนไลน์

รายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร
การรับแบบ Admissions   ประจำปีการศึกษา 2563


ลำดับที่ จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา สถานที่สัมภาษณ์
1 กระบี่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
2 กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
3 กาญจนบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
4 กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
5 ขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
6 จันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
7 ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
8 ชลบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
9 ชัยนาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
10 ชุมพร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
12 ตราด วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
13 นครนายก วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
14 นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
15 นครพนม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
16 นครศรีธรรมราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
17 นนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
18 นราธิวาส วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
19 บึงกาฬ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
20 ปทุมธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
21 ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
22 ปราจีนบุรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
23 ปัตตานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
24 พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
25 พังงา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
26 พัทลุง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
27 เพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
28 ภูเก็ต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
29 มหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
30 มุกดาหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
31 ยโสธร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
32 ยะลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
33 ร้อยเอ็ด วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
34 ระนอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
35 ระยอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
36 ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
37 ลพบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
38 เลย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
39 ศรีสะเกษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
40 สกลนคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
41 สงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
42 สตูล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
43 สมุทรปราการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
44 สมุทรสงคราม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
45 สมุทรสาคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
46 สระแก้ว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
47 สระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
48 สิงห์บุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
49 สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
50 สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
51 หนองคาย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
52 หนองบัวลำภู วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
53 อ่างทอง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
54 อำนาจเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
55 อุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
56 อุทัยธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
57 อุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


ขณะนี้มี 4 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .