. .
 
ขณะนี้มี 4 ผู้ใช้ออนไลน์

รายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร
การรับตรง   ประจำปีการศึกษา 2562


        ผู้สมัครต้องใช้จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร เป็นตัวกำหนดสถานที่สัมภาษณ์ เช่น ในกรณีที่ผู้สมัครมีทะเบียนบ้านที่กรุงเทพฯ
แต่สมัครโดยใช้ภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องไปสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่สัมภาษณ์ของผู้สมัครที่ใช้ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ดังตารางต่อไปนี้


ลำดับที่ จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา สถานที่สัมภาษณ์
หลักสูตรพยาบาล ไม่ใช่หลักสูตรพยาบาล
1 กระบี่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
2 กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก
3 กาญจนบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
4 กาฬสินธุ์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
5 กำแพงเพชร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
6 ขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
7 จันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
8 ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
9 ชลบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
10 ชัยนาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
11 ชัยภูมิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
12 ชุมพร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
13 เชียงราย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
14 เชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
15 ตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
16 ตราด วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
17 ตาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
18 นครนายก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
19 นครปฐม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
20 นครพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
21 นครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
22 นครศรีธรรมราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
23 นครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
24 นนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
25 นราธิวาส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
26 น่าน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
27 บึงกาฬ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
28 บุรีรัมย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
29 ปทุมธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
30 ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
31 ปราจีนบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
32 ปัตตานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
33 พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
34 พะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
35 พังงา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
36 พัทลุง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
37 พิจิตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
38 พิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
39 เพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
40 เพชรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
41 แพร่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
42 ภูเก็ต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
43 มหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
44 มุกดาหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
45 แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
46 ยโสธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
47 ยะลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
48 ร้อยเอ็ด วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
49 ระนอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
50 ระยอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
51 ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
52 ลพบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
53 ลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
54 ลำพูน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
55 เลย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
56 ศรีสะเกษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
57 สกลนคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
58 สงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
59 สตูล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
60 สมุทรปราการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
61 สมุทรสงคราม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
62 สมุทรสาคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
63 สระแก้ว วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
64 สระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
65 สิงห์บุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
66 สุโขทัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
67 สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
68 สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
69 สุรินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
70 หนองคาย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
71 หนองบัวลำภู วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
72 อ่างทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
73 อำนาจเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
74 อุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
75 อุตรดิตถ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
76 อุทัยธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
77 อุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2019-03-20 04:00:06- | Page rendered in 0.1224 seconds 1.38MB | 26,2562,2019-01-31
52.91.221.160