. .
ขณะนี้มี 7 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและการรับสมัคร
ประเภท ปีการศึกษา
ภูมิลำเนาที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร การรับสมัคร ไม่จำกัดภูมิลำเนา

หลักสูตร / การรับสมัคร / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การรับสมัครการรับอิสระ เรียนที่ วสส.จ.พิษณุโลก
เรียนที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก    24 โควตา
24351:1.5
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การรับสมัครการรับอิสระ เรียนที่ วสส.จ.ยะลา
เรียนที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา    6 โควตา
6571:9.5
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การรับสมัครการรับอิสระ เรียนที่ ม.บูรพา คณะการแพทย์แผนไทยฯ
เรียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)    12 โควตา
12511:4.3
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การรับสมัครการรับอิสระ เรียนที่ วทก.
เรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก    36 โควตา
36611:1.7
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
การรับสมัครการรับอิสระ เรียนที่ ม.บูรพา คณะการแพทย์แผนไทยฯ
เรียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)    12 โควตา
12571:4.8
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
การรับสมัครการรับอิสระ เรียนที่ วทก.
เรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก    5 โควตา
581:1.6


ขณะนี้มี 7 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .