. .
ขณะนี้มี 8 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทการรับสมัคร
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทการรับสมัคร ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / ประเภทการรับสมัคร / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประเภท การรับอิสระ เรียนที่ วสส.จ.พิษณุโลก
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  36 โควตา
36541:1.5
ประเภท การรับอิสระ เรียนที่ วสส.จ.ยะลา
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  12 โควตา
12851:7.1
ประเภท การรับอิสระ เรียนที่ ม.บูรพา คณะการแพทย์แผนไทยฯ
  มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)  12 โควตา
12491:4.1
ประเภท การรับอิสระ เรียนที่ วทก.
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  36 โควตา
36221:0.6
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ประเภท การรับอิสระ
  มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)  17 โควตา
17601:3.5
รวม113270
ขณะนี้มี 8 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .