. .
ขณะนี้มี 7 ผู้ใช้ออนไลน์


ทดลองคำนวณคะแนน การรับตรงอิสระ
กลุ่มบุคคลทั่วไป


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

คะแนน ร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนที่คำนวณได้
GPAX
GAT
PAT2
O-NET1
O-NET2
O-NET3
O-NET4
O-NET5
รวม (คะแนนเต็ม 10,000 คะแนน) คะแนน


หลักสูตรอื่นๆ

คะแนน ร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนที่คำนวณได้
GPAX
GAT
O-NET1
O-NET2
O-NET3
O-NET4
O-NET5
รวม (คะแนนเต็ม 10,000 คะแนน) คะแนน © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by AllOSoft Co.,Ltd.