. .
 
ขณะนี้มี 6 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบคัดตรงจากพื้นที่

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
พฤศจิกายน 2561
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  https://admission.pi.in.th
  https://www.facebook.com/pi.admission
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องลงนามรับรอง เพื่อใช้ประกอบการสมัคร
พฤศจิกายน 2561 ถึง
สิ้นสุดการรับสมัคร
download แบบต่างๆ ได้ที่ เมนู download เอกสารต่างๆ
3. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
27 ธันวาคม 2561
เวลา 9.00 น. ถึง
30 ธันวาคม 2561
เพิ่มเติมขยายระยะเวลารับสมัคร วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 61 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  https://admission.pi.in.th
4. การทำใบสมัคร
. เลือกได้ 1 อันดับ
. อันดับที่มีหลายสถานศึกษา ต้องเรียงลำดับตามความต้องการก่อน-หลังให้ครบ
.
27 ธันวาคม 2561
เวลา 9.00 น. ถึง
30 ธันวาคม 2561
พิ่มเติมขยายระยะเวลารับสมัคร วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  https://admission.pi.in.th
5. การชำระเงินค่าสมัคร
. ค่าสมัคร 250 บาท
28 ธันวาคม 2561 ถึง
30 ธันวาคม 2561
เพิ่มเติมวันชำระเงินค่าสมัคร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และสาขาตามห้างสรรพสินค้า (สำหรับวันหยุดราชการ)
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  เว็บไซต์ https://admission.pi.in.th
6. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
1 มกราคม 2562
แก้ไขเป็น 3 มกราคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  https://admission.pi.in.th
7. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
2 มกราคม 2562 แก้ไขเป็น 4 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป ถึง
ปิดระบบรับสมัครฯ
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  https://admission.pi.in.th
8. ผู้สมัครจัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร ตามแบบ entrn003
ธันวาคม 2561 ถึง
4 มกราคม 2562
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

3 มกราคม 2562
แก้ไขเป็น 4 มกราคม 2562

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
10. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. เข้าสัมภาษณ์
5 มกราคม 2562
แก้ไขเป็น 6 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
11. ประมวลผลเพื่อคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง
. ประมวลคะแนน GPAX GPAคณิต วิทย์ อังกฤษ
. และคะแนนการสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ และผลการประเมินตามเกณฑ์ สมศ.)
. จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

6 มกราคม 2562
แก้ไขเป็น 7 มกราคม 2562

วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริงและสำรอง
7 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
13. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริงและตัวสำรองไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
8-10 มกราคม 2562
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
14. ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นผลการตรวจร่างกาย
ภายใน 10 มกราคม 2562
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
15. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย
ภายใน 10 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
. ระบุหลักสูตร ประเภทโควตา และสถานศึกษา
. แนบท้ายใบแจ้งชำระเงินตามสถานศึกษา
11 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
17. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ชำระเงินบำรุงการศึกษา
หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
12-15 มกราคม 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
18. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
16 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
19. เรียกเพิ่มเติม
. เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การคัดเลือกหรือเข้าศึกษา
. ยังไม่ครบตามจำนวนโควตา
.

สถานศึกษาแจ้งสถานที่สัมภาษณ์
.

เลื่อนตามลำดับตัวสำรองของแต่ละจังหวัด ตามหลักสูตร และประเภทโควตา
18-22 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
20. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
. ระบุหลักสูตร ประเภทโควตา และสถานศึกษา
. แนบท้ายใบแจ้งชำระเงินตามสถานศึกษา
18 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
21. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม)  ชำระเงินบำรุงการศึกษา
หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
19-21 มกราคม 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
22. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม)
22 มกราคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
23. สถานศึกษาบันทึกและยืนยันรายชื่อนักศึกษาใหม่ในระบบรับสมัครฯ
ภายใน 22 มกราคม 2562
เวลา 18.00 น.
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
24. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง เพื่อขอใช้สิทธิสมัครรอบการรับตรง ตามแบบฟอร์มรหัส  entrn008 
วิทยาลัยทุกแห่ง
25. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
. เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่สมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
26. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
18 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
27. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
18 กรกฎาคม 2562
ถึง 4 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
28. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
5 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2019-07-16 23:05:16- | Page rendered in 0.1226 seconds 1.4MB | 27,2562,2019-04-07
3.84.139.101