. .
 
ขณะนี้มี 9 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบตรง

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
ธันวาคม 2560
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
  http://www.facebook.com/pi.admission
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
25 ธันวาคม 2560 ถึง
26 มกราคม 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
3. การทำใบสมัคร
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามหลักสูตร ประเภทโควตา
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามประเภทโควตา
25 ธันวาคม 2560 ถึง
26 มกราคม 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
4. การชำระเงินค่าสมัคร
. ค่าสมัคร 250 บาท
25 ธันวาคม 2560 ถึง
26 มกราคม 2561
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
26 มกราคม 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
6. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
27 มกราคม 2561 ถึง
ปิดระบบรับสมัครฯ
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
7. ประมวลผลคะแนนตามองค์ประกอบ
. (เรียงลำดับคะแนนส่งให้วิทยาลัย)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. ประมวลคะแนน GPAX GPAคณิต GPAวิทย์ และ GPAอังกฤษ
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ประมวลคะแนน GPAX และผลการปฏิบัติงาน
29-31 มกราคม 2561
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 2 เท่า
. หลักสูตรอื่น 6 เท่า
. ของจำนวนโควตา หรือตามที่วิทยาลัยร้องขอ
1 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
9. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
1-2 กุมภาพันธ์ 2561
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
10. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. เข้าสัมภาษณ์
3 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาลัยสามารถเพิ่ม
การสัมภาษณ์
4 กุมภาพันธ์ 2561
ได้ตามความเหมาะสม
หากมีผู้มีสิทธิ
เข้าสัมภาษณ์จำนวนมาก
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
11. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติและคะแนนสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
5 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
12. ประมวลผลเพื่อคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. ประมวลคะแนน GPAX GPAคณิต GPAวิทย์ GPAอังกฤษ และคะแนนสัมภาษณ์
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ประมวลคะแนน GPAX ผลการปฏิบัติงาน และคะแนนสัมภาษณ์
. จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
6-11 กุมภาพันธ์ 2561
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
12 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
เว็บไซตวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
14. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
12-15 กุมภาพันธ์ 2561
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
15. ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2561
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
17. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
18. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
19 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
19. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ชำระเงินบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
20-22 กุมภาพ้นธ์ 2561
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
20. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
23 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
21. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 26 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
22. เรียกเพิ่มเติม
. เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การคัดเลือกหรือเข้าศึกษา
. ยังไม่ครบตามจำนวนโควตา
.

วิทยาลัยติดตามตัวสำรอง จากรายชื่อที่สถาบันพระบรมราชชนกส่งให้ตามลำดับคะแนน โดยติดตามให้ครบตามจำนวนโควตาที่กำหนด
27 กุมภาพันธ์ ถึง
23 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
23. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
28 กุมภาพันธ์ 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
เว็บไซตวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
24. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1-2 มีนาคม 2561
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
25. ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 2 มีนาคม 2561
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
26. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย
รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 2 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
27. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย
รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 2 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
28. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
5 มีนาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
29. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา.รอบที่ 2 ชำระเงินบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
6-8 มีนาคม 2561
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
30. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
9 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
31. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 12 มีนาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
32. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
13 มีนาคม 2561
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
เว็บไซตวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
33. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
14-16 มีนาคม 2561
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
34. ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 16 มีนาคม 2561
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
35. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย
รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 16 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
36. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย
รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 16 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
37. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
19 มีนาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
38. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา.รอบที่ 3 ชำระเงินบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
20-22 มีนาคม 2561
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
39. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
23 มีนาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
40. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง เพื่อขอใช้สิทธิในการสมัคร รอบการรับแบบ admissions ตามแบบฟอร์มรหัส  entrn008 
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
ภายใน 23 มีนาคม 2560
วิทยาลัยทุกแห่ง
41. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 26 มีนาคม 2561
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
42. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
. เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่สมทบและฝากเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
4 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
43. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
16 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
44. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
16 กรกฎาคม 2561
ถึง 3 สิงหาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
45. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
6 สิงหาคม 2561
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2018-10-16 13:56:37- | Page rendered in 0.1226 seconds 1.54MB | 24,2561,
54.156.39.245