. .
 
ขณะนี้มี 3 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบตรง

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
มกราคม 2562
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
  http://www.facebook.com/pi.admission
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
28-31 มกราคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
3. การทำใบสมัคร
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามหลักสูตร ประเภทโควตา
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. เลือกได้ 1 อันดับ ตามประเภทโควตา
28-31 มกราคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
4. การชำระเงินค่าสมัคร
. ค่าสมัคร 250 บาท
28-31 มกราคม 2562
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
31 มกราคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
6. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
2 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง
ปิดระบบรับสมัครฯ
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
7. ประมวลผลคะแนนตามองค์ประกอบ
. (เรียงลำดับคะแนนส่งให้วิทยาลัย)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. ประมวลคะแนน GPAX GPAคณิต GPAวิทย์ และ GPAอังกฤษ
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ประมวลคะแนน GPAX และผลการปฏิบัติงาน
1-3 กุมภาพันธ์ 2562
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 3 เท่า
. หลักสูตรอื่น 6 เท่า
. ของจำนวนโควตา หรือตามที่วิทยาลัยร้องขอ
4 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
9. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
4-5 กุมภาพันธ์ 2562
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
10. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. เข้าสัมภาษณ์
6 กุมภาพันธ์ 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
11. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติและคะแนนสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
7 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
12. ประมวลผลเพื่อคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. ประมวลคะแนน GPAX GPAคณิต GPAวิทย์ GPAอังกฤษ และคะแนนสัมภาษณ์
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
. ประมวลคะแนน GPAX ผลการปฏิบัติงาน และคะแนนสัมภาษณ์
. จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
8-10 กุมภาพันธ์ 2562
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 และสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
11 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
เว็บไซตวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
14. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
11-14 กุมภาพันธ์ 2562
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
15. ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
17. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
18. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
15 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
19. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 ชำระเงินบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
16-20 กุมภาพ้นธ์ 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
20. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 21 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
21. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
22 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
22. เรียกเพิ่มเติม รอบที่2
. เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การคัดเลือกหรือเข้าศึกษา
. ยังไม่ครบตามจำนวนโควตา
.

ระบบรับสมัครฯ ประมวลผลเลื่อนตัวสำรองขึ้นเป็นตัวจริงตามลำดับที่ตัวสำรอง
25-27 กุมภาพันธ์ 2562
ระบบรับสมัครฯ สถาบันพระบรมราชชนก
23. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 และสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
28 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
เว็บไซตวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
24. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1-5 มีนาคม 2562
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
25. ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 5 มีนาคม 2562
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
26. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 5 มีนาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
27. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 5 มีนาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
28. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
6 มีนาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
29. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 ชำระเงินบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
7-10 มีนาคม 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
30. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 11 มีนาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
31. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
12 มีนาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
32. เรียกเพิ่มเติม รอบที่3
. เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การคัดเลือกหรือเข้าศึกษา
. ยังไม่ครบตามจำนวนโควตา
.

ระบบรับสมัครฯ ประมวลผลเลื่อนตัวสำรองขึ้นเป็นตัวจริงตามลำดับที่ตัวสำรอง
13-15 มีนาคม 2562
ระบบรับสมัครฯ สถาบันพระบรมราชชนก
33. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 และสำรอง
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
16 มีนาคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
เว็บไซตวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
34. เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
18-20 มีนาคม 2562
แบบรหัส entrn004 สามารถ download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
35. ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 20 มีนาคม 2562
ในเวลาราชการ
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
36. วิทยาลัยรับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 20 มีนาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
37. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 20 มีนาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
38. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
21 มีนาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
39. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 3 ชำระเงินบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
22-25 มีนาคม 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
40. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ภายใน 26 มีนาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
41. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
29 มีนาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
42. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง เพื่อขอใช้สิทธิสมัครรอบการรับแบบ admissions ตามแบบฟอร์มรหัส  entrn008 
ภายใน 29 มีนาคม 2562
วิทยาลัยทุกแห่ง
43. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
. เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่สมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
44. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
18 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
45. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
18 กรกฎาคม 2562
ถึง 4 สิงหาคม 2562
หรือตามกำหนด
ของสถานศึกษา
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
46. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
5 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2019-07-17 00:12:03- | Page rendered in 0.1087 seconds 1.63MB | 27,2562,2019-04-07
3.84.139.101