. .
 
ขณะนี้มี 4 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบกลาง (Admissions)

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. สถาบันพระบรมราชชนก
. จัดการโควตาเพิ่มส่วนที่เหลือจากการรับตรง
. การประชาสัมพันธ์
30-31 มีนาคม 2562
สถาบันพระบรมราชชนก
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
  http://www.facebook.com/pi.admission
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
1-7 เมษายน 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
3. การทำใบสมัคร ระดับเขตสุขภาพ
เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ (กรณีอันดับใดมีโควตาจังหวัดและสถานศึกษามากกว่า.1.แห่ง.ผู้สมัครต้อง เรียงโควตาจังหวัดและสถานศึกษา ก่อน-หลังตามความต้องการให้ครบทุกโควตาจังหวัด)
1-7 เมษายน 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
4. การชำระเงินค่าสมัคร
. ค่าสมัคร อันดับแรก 250 บาท
    อันดับต่อไป อันดับละ 100 บาท
1-7 เมษายน 2562
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการเลือกอันดับ
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
19 เมษายน 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
6. การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
. การตรวจสอบ O-NET GAT และ PAT2
. การยืนยันความถูกต้อง หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
18-19 เมษายน 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ 08 4384 6782,  08 7058 0441
08 8501 6036,  08 8501 6354
08 8501 6387,  08 9862 7449
09 2296 7352,  09 2296 8377
09 8556 6127,  09 8972 5953
  โทรสาร 0 2590 1830
7. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
20 เมษายน 2562 ถึง
ปิดระบบรับสมัครฯ
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
8. ประมวลผลคะแนนตามองค์ประกอบ GPAX O-NET GAT และ PAT2
20-23 เมษายน 2562
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
. ตัวจริง และสำรอง 2 เท่าของจำนวนโควตา
. หลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่น
. ตัวจริง และสำรอง 5 เท่าของจำนวนโควตา
. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ระดับ 2 ปี
. ตัวจริง และสำรอง 7 เท่าของจำนวนโควตา
. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เฉพาะสถานะตัวจริงเท่านั้น
24 เมษายน 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
10. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
25-29 เมษายน 2562
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
11. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
25-29 เมษายน 2562
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
12. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
30 เมษายน 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
13. วิทยาลัยยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติและการสัมภาษณ์ รอบที่ 1
ภายใน
1 พฤษภาคม 2562
เวลา 18.00 น.
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
14. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
2 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
15. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
2-4 พฤษภาคม 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
16. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 1
ภายใน
4 พฤษภาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
17. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1
5 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
18. เรียกเพิ่มเติม (รอบที่ 2)
. เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การคัดเลือกหรือเข้าศึกษา
. ยังไม่ครบตามจำนวนโควตา
.

ระบบรับสมัครฯ ประมวลผลเลื่อนตัวสำรองขึ้นเป็นตัวจริงตามลำดับที่ตัวสำรอง ตามจำนวนโควตาที่ยังไม่ครบ
6-24 พฤษภาคม 2562
ระบบรับสมัครฯ สถาบันพระบรมราชชนก
19. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เฉพาะสถานะตัวจริงเท่านั้น
9 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
20. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
10-14 พฤษภาคม 2562
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
21. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
10-14 พฤษภาคม 2562
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
22. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 2
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
16 พฤษภาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
23. วิทยาลัยยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติและการสัมภาษณ์ รอบที่ 2
ภายใน
17 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
24. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
21 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
25. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
21-22 พฤษภาคม 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
26. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 2
ภายใน
23 พฤษภาคม 2562
เวลา 18.00 น.
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
27. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2
24 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
28. เรียกเพิ่มเติม (รอบที่ 3)
. เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การคัดเลือกหรือเข้าศึกษา
. ยังไม่ครบตามจำนวนโควตา
.

ระบบรับสมัครฯ ประมวลผลเลื่อนตัวสำรองขึ้นเป็นตัวจริงตามลำดับที่ตัวสำรอง ตามจำนวนโควตาที่ยังไม่ครบ
25 พฤษภาคม 2562
ถึง
14 มิถุนายน 2562
ระบบรับสมัครฯ สถาบันพระบรมราชชนก
29. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3
. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เฉพาะสถานะตัวจริงเท่านั้น
29 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
30. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3 จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ entrn003
30 พฤษภาคม 2562
ถึง
3 มิถุนายน 2562
แบบรหัส entrn003 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
31. ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ไปตรวจร่างกายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ ตามแบบ entrn004
30 พฤษภาคม 2562
ถึง
3 มิถุนายน 2562
แบบรหัส entrn004 download ได้ที่
  หน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  เมนู download เอกสารต่างๆ
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
32. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 3
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
5 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
33. วิทยาลัยยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติและการสัมภาษณ์ รอบที่ 3
ภายใน
6 มิถุนายน 2562
เวลา 18.00 น.
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
34. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
10 มิถุนายน 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
35. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่สมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
10 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
36. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
11-13 มิถุนายน 2562
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
37. วิทยาลัยบันทึกและยืนยันผลการชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 3
ภายใน
13 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
38. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3
14 มิถุนายน 2562
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
39. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
. เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่สมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
24 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
40. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
18 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
41. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
18 กรกฎาคม 2562
ถึง 4 สิงหาคม 2562
หรือตามกำหนด
ของสถานศึกษา
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
42. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
5 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2019-07-17 00:08:08- | Page rendered in 0.0992 seconds 1.55MB | 27,2562,2019-04-07
3.84.139.101