. .
 
ขณะนี้มี 8 ผู้ใช้ออนไลน์
คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด
ประเภท
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

คะแนนที่ใช้ในการคำนวณ คะแนน GPAX O-NET GAT และ PAT2
คิดอัตราส่วนร้อยละของ GPAX:O-NET:GAT:PAT2 = 20:30:20:30
คะแนนรวม = (GPAXx2000/4)+(O-NETx30/5)+(GATx20/3)+(PAT2x30/3)

    หลักสูตร โควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / โควตา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
6,727.475,133.07
ประเภทโควตาทุนเสมาพัฒนาชีวิต/รร.ราชประชานุเคราะห์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
4,682.772,928.23
ประเภทโควตารร.ปอเนาะ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
5,043.104,339.70
ประเภทโควตาคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา (บ้านบึงเวชกิจ)
6,985.305,099.87
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2019-08-26 10:13:37- | Page rendered in 0.1317 seconds 1.39MB | 27,2562,2019-04-07
18.232.171.18