. .
ขณะนี้มี 9 ผู้ใช้ออนไลน์
คำถามที่พบบ่อย
ข้อที่ 1

กรณีต้องทำสมัครใหม่ เพราะเหตุใด


ตอบ    กรณีที่ผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้บันทึกและยืนยันข้อมูลในใบสมัครไปแล้ว และต้องการแก้ไขข้อมูล ได้แก่1). จังหวัด ซึ่งเป็นภูมิลำเนา 2. อันดับการเลือกหลักสูตรและสถานศึกษา 3. คะแนนต่างๆ ของผู้สมัคร ซึ่งข้อมูลนั้นๆในแต่ละรอบของการรับสมัครมีผลต่อการประมวลผลการคัดเลือก เมื่อประสงค์ต้องการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ข้อมูลถูกต้อง ผู้สมัครจึงต้องชำระเงินใบสมัครก่อนหน้าและถูกปรับสถานะเป็นชำระเงินแล้ว จึงจะดำเนินการทำการสมัครขึ้นมาทดแทนใหม่ได้ ข้อที่ 2ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบออนไลน์ต้องทำอย่างไร
ตอบ   ข้อมูลส่วนตัวในการลงทะเบียนไม่ใช่ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร ท่านไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่โปรดจำเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และจังหวัดที่เกิดที่ท่านใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ [ควรบันทึกไว้] แต่ถ้าท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถเข้าได้จากเมนู  แก้ไขข้อมูลส่วนตัวข้อที่ 3 จำรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าสู่ระบบออนไลน์ไม่ได้ ทำอย่างไร
ตอบ    ถ้าท่านลืมรหัสผ่าน โปรดคลิกที่ ลืมรหัสผ่าน ด้านล่างขวาในกล่องลงชื่อเข้าใช้ระบบ แล้วป้อนข้อมูลที่ท่านได้เคยลงทะเบียนไว้ [ข้อมูลต้องตรงกับที่ได้เคยลงทะเบียนไว้เท่านั้น] เมื่อท่านยืนยันเรียบร้อยแล้ว ทางระบบจะแจ้งรหัสผ่านใหม่ให้ ท่านควรกลับเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง โดยใช้รหัสผ่านที่ท่านสามารถจำได้ กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านและยังไม่สามารถป้อนข้อมูลในการขอรหัสผ่านใหม่ได้ ขอให้ท่านติดต่อสถาบันและส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน Fax 025901830 ยืนยันตัวตนและโปรดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้ติดต่อกลับ มีปัญหาข้อสงสัยโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบบรับสมัครข้อที่ 4 สมัครแอดมิสชั่นของมหาวิทยาลัย จะสมัครแอดมิสชั่นของสถาบันพระบรมราชชนกได้หรือไม่
ตอบ     การสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่ง            
          การสมัครทั้ง 2 แห่งแยกจากกัน [ทำงานคนละระบบ]   สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลิตกำลังคนด้านสุขภาพสู่ชุมชนมีแนวการคัดเลือกบุคคลจากภูมิลำเนาเพื่อตอบสนองต่อชุมชนและระบบสุขภาพของประเทศ ในส่วนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิตตามความต้องการของผู้เรียนและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
          ดังนั้น  ผู้สนใจสามารถสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาได้ทั้งของสถาบันพระบรมราชชก และของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแรกเข้าแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้

       
ข้อที่ 5 การสมัครสามารถเลือกวิทยาลัยได้หรือไม่
ตอบ      สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข กำหนดใช้ภูมิลำเนาในการรับสมัคร  ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรและประเภทการรับสมัครต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ตามศักยภาพของสถานศึกษาและ จำนวนการรับนักศึกษาในแต่ละพื้นที่ของวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ จึงต้องมีการกำหนดสถานศึกษาไว้และแจ้งผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนการสมัครแล้วโดยสถานศึกษานั้นได้ระบุไว้แล้วว่าที่ใด
[ผู้สมัครสามารถดูสถานศึกษาได้ในขณะเลือกอันดับของหลักสูตรและประเภทรับสมัคร]
           
ข้อที่ 6 ลงทะเบียนไม่ได้ ต้องทำอย่างไร
ตอบ    โดยส่วนใหญ่ การลงทะเบียนไม่ได้เนื่องมาจากการตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับเวลาของ Server ไม่ตรงกัน วิธีการแก้ไขโปรดทำตาม ดังนี้:-
1. เปิดหน้าต่าง Date & Time Properties โดย double click ที่ตัวเลขนาฬิกาที่อยู่ขวามือสุดของ taskbar
2. บน Internet Time tab ให้ check เลือก Autometic
3. บน Time Zone tab ให้เลือกเป็น (GMT+07:00 Bangkok, Hanoi, Jakata)
4. บน Date & Time ตั้งวัน-เดือน-ปี และเวลาใหม่ ให้ตรงกับความเป็นจริง
5. เมื่อทำทุกอย่างแล้วตอบตกลง
6. ตรวจสอบวัน-เดือน-ปี และเวลาอีกครั้ง โดยนำ mouse วาง[เฉยๆ ไม่ต้อง Click]ไว้บน Date & Time
    เพื่อดูว่าที่ได้เปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์รับการเปลี่ยนหรือไม่ ถ้ายังไม่เปลี่ยน ให้ทำข้อ 1 - 6 ใหม่
7. ลงทะเบียนตามปกติ
 
ถ้ายังไม่สามารถลงทะเบียนได้ โปรดติดต่อระบบรับสมัครฯ
ข้อที่ 7 การชำระเงินค่าสมัคร วิธีใดและช่องทางใด
ตอบ   
นำใบแจ้งการชำระเงิน ที่พิมพ์จากระบบรับสมัครเพื่อไปชำระเงิน (โดยค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ชำระเงินแยกต่างหาก ตามที่ธนาคารกำหนด)
การชำระเงินค่าสมัคร ได้ 2 แห่ง
1. ธนาคารกรุงไทย (เฉพาะหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น) Comp-code 9382
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ได้ทุกช่องทาง) Comp-code 3532
- รหัสลูกค้า/Ref.1 กรอก เลขที่ใบสมัคร
- หมายเลขอ้างอิง/Ref.2 ID บัตรประชาชนของสมัคร (เลข 13 หลัก)
ขณะนี้มี 9 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .