. .
ขณะนี้มี 16 ผู้ใช้ออนไลน์
คำถามที่พบบ่อย
ข้อที่ 1สามารถสมัครได้กี่ครั้ง แล้วถ้าจะสมัครใหม่ ต้องทำอย่างไร
ตอบ   ผู้สมัครสามารถสมัครใหม่ได้มากกว่า 1 ครั้ง ถ้าสมัครไปแล้วต้องการสมัครใหม่อีก จะสามารถสมัครใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงินของใบสมัครก่อนหน้านี้และมีสถานะเป็นชำระเงินแล้วเท่านั้นข้อที่ 2ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบออนไลน์ต้องทำอย่างไร
ตอบ   ข้อมูลส่วนตัวในการลงทะเบียนไม่ใช่ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร ท่านไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่โปรดจำเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และจังหวัดที่เกิดที่ท่านใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ [ควรบันทึกไว้] แต่ถ้าท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถเข้าได้จากเมนู  แก้ไขข้อมูลส่วนตัวข้อที่ 3 จำรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าสู่ระบบออนไลน์ไม่ได้ ทำอย่างไร
ตอบ    ถ้าท่านลืมรหัสผ่าน โปรดคลิกที่ ลืมรหัสผ่าน ด้านล่างขวาในกล่องลงชื่อเข้าใช้ระบบ แล้วป้อนข้อมูลที่ท่านได้เคยลงทะเบียนไว้ [ข้อมูลต้องตรงกับที่ได้เคยลงทะเบียนไว้เท่านั้น] เมื่อท่านยืนยันเรียบร้อยแล้ว ทางระบบจะแจ้งรหัสผ่านใหม่ให้ทันที ท่านควรกลับเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง โดยใช้รหัสผ่านที่ท่านจะสามารถจำได้ กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านและยังไม่สามารถป้อนข้อมูลในการขอรหัสผ่านใหม่ได้ ขอให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และสำเนา [ติดต่อด้วยตนเอง] ไปยังวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่ท่านสะดวก เพื่อประกอบคำร้องในการยืนยันตัวตนต่อวิทยาลัย แล้วทางวิทยาลัยจะดำเนินการส่งเรื่องไปยังสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อแจ้งรหัสผ่านต่อท่านทางโทรศัพท์โดยตรง [โปรดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้ติดต่อกลับในคำร้องด้วย] มีปัญหาข้อสงสัยโปรดติดต่อ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบบรับสมัครข้อที่ 4สมัครแอดมิสชั่นของมหาวิทยาลัย จะสมัครแอดมิสชั่นของสถาบันพระบรมราชชนกได้หรือไม่
ตอบ    การสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
          การสมัครคัดเลือกเข้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร   และวิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนาภิเษก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
          การสมัครทั้ง 2 แห่งแยกจากกัน [ทำงานคนละระบบ]   ทั้งนี้เพราะ  กระทรวงสาธารณสุขผลิต เพื่อลด
ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ [พยาบาล สาธารณสุข เทคนิกเภสัช ทันตสาธารณสุข ฯลฯ] ซึ่งมีแนวคิดที่จะผลิตบุคคลในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนา จบแล้วทำงานยังพื้นที่เดิม แต่การสมัครคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ    ผลิตตามความต้องการของผู้เรียนและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคนละวัตถุประสงค์กัน สถาบันพระบรมราชชนกจึงใช้ระบบรับสมัครคัดเลือกแยกต่างหากจากกัน
          ดังนั้น   ผู้สนใจจะสมัครคัดเลือกเรียนระดับอุดมศึกษา   จึงสามารถสมัครได้ทั้งของสถาบัน
พระบรมราชชก และของสำนักงานการอุดมศึกษา

          และการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ก็ยังเป็นทำนองเดียวกัน
ข้อที่ 5การสมัครสามารถเลือกวิทยาลัยได้หรือไม่
ตอบ     กระทรวงสาธารณสุข  โดยสถาบันพระบรมราชชนก   มีนโยบายการผลิตเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีแนวคิดที่ผลิตบุคคลจากพื้นที่เพื่อกลับเข้าทำงานในพื้นที่
           ดังนั้น จึงกำหนดใช้ภูมิลำเนาในการสมัคร  สำหรับหลักสูตรและโควตาประเภทต่างๆ   ผู้สมัครสามารถ
เลือกเองได้ทุกหลักสูตรและโควตาที่ปรากฏขึ้นมาให้เลือก       แต่สถานศึกษาผู้สมัครไม่สามารถเลือกเองได้
โดยสถานศึกษานั้นได้ระบุไว้แล้วว่าที่ใด
[แต่ผู้สมัครสามารถดูสถานศึกษาได้ในขณะเลือกอันดับของหลักสูตรและประเภทโควตา]
           แต่ถ้าบางโควตากำหนดไว้หลายสถานศึกษา   ระบบจะดำเนินการสุ่มผู้มีสิทธิได้เข้าศึกษาให้เอง  อาทิ
โควตากรมการแพทย์ที่ไม่จำกัดภูมิลำเนา สถานศึกษาได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี   หรือวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี     ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถ
เลือกเองได้ ระบบการรับสมัครจะสุ่มผู้มีสิทธิเข้าศึกษาให้กับวิทยาลัยเอง
ข้อที่ 6 ลงทะเบียนไม่ได้ ต้องทำอย่างไร
ตอบ    โดยส่วนใหญ่ การลงทะเบียนไม่ได้เนื่องมาจากการตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับเวลาของ Server ไม่ตรงกัน วิธีการแก้ไขโปรดทำตาม ดังนี้:-
1. เปิดหน้าต่าง Date & Time Properties โดย double click ที่ตัวเลขนาฬิกาที่อยู่ขวามือสุดของ taskbar
2. บน Internet Time tab ให้ check เลือก Autometic
3. บน Time Zone tab ให้เลือกเป็น (GMT+07:00 Bangkok, Hanoi, Jakata)
4. บน Date & Time ตั้งวัน-เดือน-ปี และเวลาใหม่ ให้ตรงกับความเป็นจริง
5. เมื่อทำทุกอย่างแล้วตอบตกลง
6. ตรวจสอบวัน-เดือน-ปี และเวลาอีกครั้ง โดยนำ mouse วาง[เฉยๆ ไม่ต้อง Click]ไว้บน Date & Time
    เพื่อดูว่าที่ได้เปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์รับการเปลี่ยนหรือไม่ ถ้ายังไม่เปลี่ยน ให้ทำข้อ 1 - 6 ใหม่
7. ลงทะเบียนตามปกติ
 
ถ้ายังไม่สามารถลงทะเบียนได้ โปรดติดต่อระบบรับสมัครฯ


ขณะนี้มี 16 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .