. .
ขณะนี้มี 78 ผู้ใช้ออนไลน์


ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

ใช้เป็นชื่อผู้ใช้งาน

ความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร ต้องมีเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษ เช่น @ # $ เท่านั้น

 

ตรวจสอบอายุสำหรับทำใบสมัคร

 

ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อและนามสกุล

ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อและนามสกุล

อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ถือว่าแตกต่างกัน

ผู้ใดกระทำความผิดดังต่อไปนี้

  • ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิได้มีไว้สำหรับตน
  • ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
  • ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน

"ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550"ขณะนี้มี 78 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .